LATVISKĀS TELPAS “APCIRKNIS” KLUBS
NOLIKUMS

 1. LATVISKĀS TELPAS “APCIRKNIS” KLUBS (Klubs) ir neformāla apvienība, kuras biedri interesējas par latvisko dzīvesziņu un latvisko tradicionālo garīgo kultūru, izzina iespējas piemērot tās ikdienas dzīvē, un pielieto iegūtās zināšanas un iemaņas dzīves kvalitātes uzlabošanai.

2.       Kluba darbību nodrošina, uztur un organizē biedrība "LIMBAŽU LATVISKĀS DZĪVESZIŅAS CENTRS" (vienotais reģistrācijas numurs Latvijas Republikā 40008216726, adrese: “Meža Salas”, Limbažu pagasts, Limbažu novads, LV-4020).

3.      Kluba biedrs ir fiziska persona, kas iesniegusi iesniegumu par iestāšanos klubā, iesniegusi kluba biedra apliecinājumu un samaksājusi kluba biedra naudu noteiktajā apmērā.

4.       Biedra naudas apmērs ir 25,00 EUR kalendārajā mēnesī, vai 250,00 EUR par 12 mēnešiem, ja biedru nauda tiek samaksāta uzreiz par visiem 12 mēnešiem.

5.       Biedra naudas apmērs var tikt mainīts, paziņojot par to Kluba biedriem ne vēlāk kā 2 mēnešus iepriekš. Par iepriekš apmaksātu periodu biedra nauda nemainās.

6.       Kluba biedrs:

* saņem 10% atlaidi APCIRKŅA pasniedzēju (*) lekcijām, semināriem, vebināriem, klātienes nodarbībām un individuālajām konsultācijām;

* iegūst iespēju piedalīties APCIRKŅA privātajos pasākumos (kas netiek piedāvāti publiskam apmeklējumam),

* iegūst iespēju piedalīties latviskajā saietā “TREJDEVIŅI” ar 10% dalības maksas atlaidi,

* saņem APCIRKŅA informatīvos apkārtrakstus un laikrakstu elektroniskā formā, bez maksas.

7.      Kluba biedrs iegūst Kluba biedra tiesības ar dienu, kad ir samaksājis Kluba biedra naudu noteiktajā apmērā. Ja Kluba biedrs nesamaksā kārtējo kluba biedra naudas maksājumu noteiktajā apmērā līdz attiecīgā mēneša 3.datumam, viņa biedra statuss tiek apturēts līdz biedra naudas maksājuma veikšanai pilnā apmērā. Laikā kad Kluba biedra statuss ir apturēts, Kluba biedrs nesaņem Kluba biedra statusam atbilstošos pakalpojumus (atlaides un citas priekšrocības, kuru saņemšanu paredz Kluba biedra statuss).

8.      Kluba biedram ir tiesības jebkurā laikā brīvi izstāties no Kluba, nosūtot Klubam attiecīgu paziņojumu. Biedram izstājoties no Kluba, samaksātā kluba biedra nauda netiek atmaksāta.

(*) attiecas uz tiem APCIRKŅA pasniedzējiem, kas piedalās šajā Kluba programmā.


>>>|||<<<


Piesakies klubam APCIRKNIS 
Latvju dievestība ir tieša cilvēka saikne ar dievišķo. Latvietim starp viņu un dievu nav vidutāju. Tāpēc arī rezultāts ir tiešs – kā rīkojies, tādu rezultātu saņem. Taisnīgi.